Обложка - 4  (29)

Номер журнала: 4 (29) ' 2013

Разделы: Мастер-класс | Темы: Кардиология | Терапия | страницы: 5-18
β-Блокатори у фокусі багатоцільової монофармакотерапії коморбідних станів у сучасній клінічній практиці

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | Темы: Кардиология | страницы: 19-22
Нітропрепарати в кардіології

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, О.Я. Сисин, лікар-інтерн 1-го року навчання, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ю.П. Якубенко, головний терапевт Західного регіону, полковник медичної служби, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | Терапия | страницы: 23-27
Побічні реакції, спричинені анальгетиками-антипіретиками при їх медичному застосуванні

М.Г. Ілляш1, д.мед.н., професор, завідувач, Т.Л. Шевченко1, к.хім.н., старший науковий співробітник, О.Є. Базика1, к.мед.н., старший науковий співробітник, С.І. Деяк1, к.мед.н., старший науковий співробітник, О.В. Матвєєва2, к.мед.н., директор, І.О. Логвіна2, заступник директора, В.П. Яйченя2, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи, О.В. Кашуба2, к.мед.н., експерт, 1відділ клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ, 2Департамент післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Остеопороз | страницы: 29-36
Проблема атипичных переломов бедра на фоне приема бисфосфонатов:стратегические и тактические вопросы лечения остеопороза

И.Ю. Головач, д.мед.н., профессор, заведующая отделением ревматологии, нефрологии и внутренней патологии, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина, А.Ю. Кочиш, д.мед.н., профессор, заместитель директора по научной и учебной работе, ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Кардиология | страницы: 37-41
Статины в первичной и вторичной профилактике кардиоваскулярного риска
Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Новый взгляд на старую проблему

В.В. Бугаенко, д.мед.н, старший научный сотрудник,отделение атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, ДУ «ННЦ Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины»

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Пульмонология | страницы: 42-46
Легенева гіпертензія: сучасні стратегії та перспективи лікування
Частина 2

О.О. Яковлева, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Клекот, к.мед.н., асистент кафедри, Т.М. Маслоїд, кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 47-49
Складнощі антигелікобактерної терапії

Ю.М. Панчишин1, к.мед.н., доцент, О.Ф. Мостова2, лікар-гастроентеролог, Ю.В. Шулюк2, лікар-гастроентеролог, 1кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Новости и события | Темы: Семейная медицина | страницы: 50-52
Сімейна медицина – турбота про покоління:
огляд подій двадцятої Всесвітньої конференції сімейних лікарів

Г.І. Лисенко , директор Інституту, завідувач кафедри, д.мед.н., професор, Л.В. Хіміон, д.мед.н., доцент, С.В. Данилюк, к.мед.н., доцент, кафедра сімейної медицини, Інститут сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 53-54
Разработка железосодержащего фитопрепарата с целью профилактикии лечения дефицита железа среди православного населения

М.Л. Татвидзе, доктор химической и биологической инженерий, Государственный университет имени Акакия Церетели, г. Кутаиси, А.Г. Каландия, д.биол.н., профессор, Государственный университет имени Шота Руставели, г. Батуми, Грузия

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Терапия | страницы: 55-60
Синдром гіпергомоцистеїнемії: причини виникнення, способи профілактики та лікування

М.Б. Луцюк1, д.мед.н., професор, Н.В. Заічко1, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Г.С. Григор’єва2, д.хім.н., заступник директора з наукової роботи, Н.Ф. Конахович2, к.хім.н., ст.н.с., М.А. Артемчук1, к.мед.н., доцент, Н.О. Пентюк1, д.мед.н., доцент, К.П. Постовітенко1, к.мед.н., асистент, О.І. Штатько1, к.мед.н., доцент, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Разделы: Обзор | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 62-66
Новые подходы к стратегии фармакопрофилактики в общемедицинской практике

С.Г. Бурчинский, к.мед.н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Разделы: Обзор | Темы: Эндокринология | страницы: 67-74
Диагностика и лечение тиреотоксикоза
Разделы: Обзор | Темы: Эндокринология | Терапия | страницы: 76-80
Секвестранты желчных кислот: терапевтическое действие и перспективы применения
Разделы: Обзор | Темы: Эндокринология | страницы: 81-86
α-Липоевая кислота: антиоксидантные свойства и терапевтический потенциал
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип